Kysymykset & vastaukset

Hankintailmoitukseen määräaikaan mennessä tulleet lisätiedustelut:

1. Voiko organisaatiosarjaan osallistuva jättää enemmän kuin yhden ratkaisuidean?

Kyllä voi, tätä ei ole rajattu.

2. Kilpailuesityksen jättöaikataulun osalta kysymme, pitääkö kirjallinen, postitse lähetetty esitys olla perillä Mikkelissä 15.11. klo 12:00 vai riittääkö, että sähköinen versio on perillä tuona ajankohtana ja postitse tuleva lähtee silloin postin kautta tulemaan?

Kaikki aineistot on oltava perillä Mikkelissä 15.11.2013 klo 12:00.

3. Voiko kilpailun organisaatiosarjaan osallistua useammalla ehdotuksella?

Kyllä voi, tätä ei ole rajattu.

4. Mikäli yrityksellä on ehdottaa valmis tuotteistettu ratkaisu, joka helpottaa kuntalaisten arkea ja lisää kaupungin tuottavuutta, tuleeko se esittää sarjassa 2B vai 2C vai kenties molemmissa?

Teknisen suorituskyvyn ja ammatillisen pätevyyden osalta sarjassa 2C kilpailijalta edellytetään ammatillista pätevyyttä hankkeen toteuttamiseen, tämä tulee osoittaa referenssein ja kuvaamalla asiantuntijoiden osaaminen. Kilpailija voi perustella kriteerien täyttymisen vapaamuotoisesti enintään yhden A4 verran. Ellei perusteluja ole, tekee Mikkelin kaupunki ratkaisun kelpoisuudesta oman arvionsa perusteella.

Osiossa 2A ja 2B ei ammatillista osaamista kelpoisuusvaatimuksena tarvitse osoittaa.

5. Tuleeko edellä mainitun valmiin ratkaisun osalta esittää myös hintatiedot, hinnoittelumalli ja sopimusehdot vai arvioidaanko kokonaistaloudellinen edullisuus ilman näitä tietoja?

Sarjassa 2C kattohintana on 10 000 euroa/hankittava ratkaisu. Sarjassa 2A ja 2B arviointikriteerinä on kokonaistaloudellisuus, joka vertaillaan tarjouspyynnössä esitetyin kriteerein.

6. Voiko edellä mainitun valmiin ratkaisun tapauksessa toteutussuunnitelman korvata valmiin ratkaisun palvelu- tai tuotekuvauksella?

Arviointi tehdään kilpailijan antaman selvityksen perusteella. Parhaaksi arvioitu kilpailuesitys saa 20 pistettä ja muut suhteutetaan parhaaseen. Toteutussuunnitelman sisältö on määritelty tarjouspyynnössä.

7. Voiko samalla kilpailuesityksellä osallistua useampaan sarjaan?

Yksi ratkaisu voi kuulua yhtä aikaa yhteen, kahteen tai kaikkiin kolmeen sarjaan. Toteutussuunnitelmassa on kerrottava mihin (2A, 2B tai 2C) kilpailuesitys osallistuu.

8. Meillä on asiantuntijatyöhön perustuva tuoteidea, joka on myös digitalisoitavissa. Tämä tuote sopisi mielestämme täydellisesti kilpailuun myös aihepiirinsä ansiosta, mutta emme ole varmoja mihin sarjaan (2A tai 2B) tuote parhaiten sopisi. Meillä on jo olemassa tehdystä asiantuntijatyöstä valmis esimerkkituote sekä digitalisoinnin lopputuloksesta suunnitelma ja "wireframe" -tyyppinen malli, mutta digitalisoinnin varsinaista teknistä toteutusta ei ole aikaisemmin suunniteltu tai tehty. Minkälaiset rajat sarjojen 2A ja 2B välillä on tuotteeseen tarvittavan suunnittelun ja kehitystyön suhteen?

Sarjassa 2A, yhteisiin kehityshankkeisiin tähtäävät ratkaisut, toteutetaan ehdotukset yhteisinä kehityshankkeina tai esikaupallisen menettelyn mukaisina tuotekehityshankkeina. Tavoitteena on, että nämäkin ratkaisuesitykset johtavat hankintoihin myöhemmässä vaiheessa.

Sarjassa 2B, hankevalmisteluun lähtevät ratkaisut, voi johtaa hyvinkin nopealla aikajänteellä hankintoihin. Jos ehdotus on riittävän perusteltu, voimme ehdotuksen perusteella tehdä myös suorahankinnan. Kyseeseen voi tulla myös neuvottelumenettely tai kilpailutus. Hankintapäätökset tehdään vertailukriteerien pohjalta.

9. Onko sarjoille 2A ja 2B asetettu hinnan suhteen minkäänlaista rajoitusta kuten sarjalle 2C?

Sarjoissa 2A ja 2B hankintapäätökset tehdään vertailukriteerien pohjalta. Hankinnan arvoja ei ole määritelty.

10. Kilpailutöiden vertailukriteerinä on ensimmäisenä kaupungin strategiset tavoitteet. Tarkoitetaanko tällä myös välillisiä vaikutuksia kriteereissä lueteltuihin asioihin? Voiko vertailukriteereissä 1 ja 2 mainita samoja asioita?

Arviointi tehdään kilpailijan antaman selvityksen perusteella. Parhaaksi arvioitu kilpailu esitys saa 20 pistettä ja muut esitykset suhteutetaan parhaaseen. Kaupungin strategia määrittelee Mikkelin kaupungin kehittämisen suuntaviivat, ja koskee myös digitaalisten palveluiden kehittämistä.

11. Jääkö sarjan 2B mukaisessa hankevalmistelussa tehty kehitystyö ja lopputuote idean alkuperäiselle omistajalle?

Mikkelin kaupunki ei hanki tuotteen tai palvelun immateriaalioikeuksia itselleen.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti